top of page

BLOG

Muhasebe | Şirket Kuruluşu |  | Beyanname Hizmetleri | Yabancı Sermayeli Şirket Hizmetleri

ŞİRKETLERDE EMİSYON PRİMİ

Emisyon primi gerçekte şirkete konulan sermayedir. Sermayeden tek farkı isminin sermaye olmamasıdır. Şirket açısından kazanç niteliği yoktur. Bağış da değildir. Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre bu para, doğrudan yasal yedekler arasına dahil edilmesi gereken bir unsurdur. Sermaye girişi niteliği taşıdığı için, ne konulması ne de geri alınması hiçbir vergiye tabi olmamalıdır. Bazı vergi kanunlarımızda emisyon primlerinin vergilenmemesi istisna hükümleri ile sağlanmış olup bu yasal düzenleme, tedvin hatası teşkil etmekte yorum güçlüklerine sebebiyet vermektedir.  

Emisyon priminin asıl amacı şirkete mali kaynak sağlarken pay sahiplerini korumaktır. Emisyon primi olmadığını varsayarsak, şirketin ihtiyacı olan mali kaynak sağlanırken bu kaynağı sağlayan ortağın ya da ortakların hisse yüzdelerinde artış meydana gelecektir ancak diğer ortak ya da ortaklar büyük hisse kaybı yaşayacaktır. Emisyon primi sayesinde şirketin mali kaynağı sağlanırken pay sahiplerinin hakkı da korunacaktır.

Burcu Atılgan Mali Müşavir olarak; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) "İstisnalar" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile "anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında gerekse sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların, itibari değerinin üzerinde bir bedelle elden çıkarılması halinde oluşan kazançlar" kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Ancak, söz konusu istisna hükmü, anonim şirketlerin portföylerinde bulunan başka şirketlere ait hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançları kapsamamaktadır. Bu düzenlemedeki ayırt edici en önemli husus, Mülga 5422 sayılı KVK'da istisnadan yararlanabilmek için öngörülen "hisse senedi ihraç edilmesi koşulunun kaldırılmasıdır. 5520 sayılı KVK'nunda yer alan yeni düzenlemede "hisse senetlerinin" ibaresi yerine, "payların" ibaresinin kullanılması dolayısıyla kanımızca, anonim şirketlerin itibari değerlerinin üzerinde çıplak pay olarak da nitelendirilen senede bağlanmamış pay ihraçlarında da emisyon primi istisnasından yararlanmaları sağlanmıştır. Böylece artık söz konusu istisna açısından, anonim şirketlerin pay bedellerini itibari değerlerinin üzerinde belirleyerek yaptıkları sermaye artırımlarında, yeni ihraç olunan payların hisse senedine bağlanmış olması koşulu aranmayacaktır. Diğer taraftan, istisna uygulamasında daha önceki düzenlemede mevcut bulunan hisse senetlerinin borsaya kayıtlı olması ve/veya emisyon primi kazancının dağıtılmaması gibi koşullar da tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, KVK m.5/l-ç gereğince, emisyon primlerinin tamamı, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiş durumundadır.  


22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Burcu_Atılgan_Logo.png

MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ

bottom of page